Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Gestib Famílies

Aquesta utilitat està adreçada a facilitar la comunicació entre el centre i les famílies, a més de que els pares/mares/tutors puguin tenir al seu abast, en qualsevol moment, la informació acadèmica i personal dels alumnes que tenen al seu càrrec.

Requisit d’accés: S’ha de disposar d’un usuari i una contrasenya. O bé d’un certificat digital (DNI electrònic, FNMT)

 • Els pares /mares/tutors legals que no tenguin usuari-contrasenya, han de posar-se amb contacte amb el personal del centre on està escolaritzat l’alumne que un pare/mare/tutor vol consultar; el centre és el responsable de gestionar l’alta de l’usuari i la contrasenya inicial.
 • Aquest usuari és el mateix que es farà servir en cas de tenir més d’un fill o alumne tutoritzat, estiguin o no en el mateix centre.
  • Cas de tenir més d’un fill o alumne tutoritzat, si estan en centres diferents, la petició inicial d’usuari es pot fer indistintament en qualsevol dels centres.
 • Un cop s’ha accedit a la web de les famílies, a la part superior dreta de la pantalla, apareix per defecte l’alumne que s’està consultant.
  • Cas de tenir més d’un fill o alumne tutoritzat, s’ha de fer un clic sobre l’alumne que apareix per defecte (part superior dreta de la pantalla) i se desplegarà una llista amb els fills o alumnes tutoritzats, per triar el que es requereixi en cada moment.

CAL SABER: la informació dels alumnes només serà visible si aquests són menors d’edat.

Per donar-se d’alta:

L’usuari és individual per a cada persona: pare, mare, tutor/a i servei per consultar les dades de tots els fills i filles que estiguin escolartizats al centre.

Si encara no teniu alta al Gestib i voleu que se vos faciliti un usuari i contrasenya, podeu sol·licitarho enviant un mail a: secretaria@esliceu.com indicant a l’assumpte ALTA GESTIB i al text

L’usuari és individual per a cada persona: pare, mare, tutor/a i servei per consultar les dades de tots els fills i filles que estiguin escolartizats al centre.

 • Nom i llinatges del sol·licitant
 • Nom del fill/a o tutelat/da i curs en què es troba escolaritzat
 • Número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic

Vos enviarem un escrit d’autorització per crear un compte d’usuari per accedir al GestIB en el que també haureu de confirmar que totes les dades que hi figuren són correctes. Un cop tramitada la sol·licitud rebreu un sms amb una contrasenya provisional, que s’ha de canviar ABANS DE 24h, i l’enllaç des d’on s’ha de canviar.

Inici

A la part esquerra trobareu totes les opcions disponibles que teniu:

Aquesta és la pantalla inicial del GestIB de famílies. A la part esquerre tenim el menú amb les diferents opcions i a la part dreta es presentarà la informació segons l’opció seleccionada.

Elements de la part superior

 • Missatges: La icona del sobre simbolitza la secció de missatges. Apareixerà amb un nombre que indicarà el total de missatges pendents de llegir. L’avís de missatges nous, a la part central de la pantalla, apareixerà en color vermell sempre que l’usuari tengui algun missatge nou o pendent de llegir. S’accedirà als missatges pitjant sobre la icona o sobre l’enllaç. 
 • Circulars: La icona del full de paper simbolitza la secció de circulars. Apareixerà amb un nombre que indica el total de circulars noves o pendents de llegir. L’avís de circulars noves, a la part central de la pantalla, apareixerà en color vermell sempre que l’usuari tengui alguna circular nova o pendent de llegir. S’accedirà a les circulars pitjant sobre la icona o sobre l’enllaç. L’avís de circular està associat l’usuari. És independent de l’alumne del que es puguin consultar les dades en cada moment. 
 • Autoritzacions: La icona de la casella marcada simbolitza les autoritzacions. L’avís de noves autoritzacions, a la part central de la pantalla, apareixerà en color vermell sempre que l’usuari tengui alguna circular nova o pendent de llegir. S’accedirà a les autoritzacions pitjant sobre la icona corresponent o sobre l’enllaç. L’avís d’autoritzacions està associat a l’alumne que es consulta en cada moment. l’usuari. És independent de l’alumne del que es puguin consultar les dades en cada moment. 
 • Configuració: La icona de les rodes dentades permet fer alguns canvis sobre la configuració de l’usuari en relació a l’aspecte visual.