Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Trets d’identitat

Es Liceu com a escola cooperativa assumeix els valors cooperatius de l’ajuda mútua, la corresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat i la solidaritat com a principi rector del seu projecte educatiu i eix vertebrador a partir del qual s’articulen els altres trets d’identitat.

El nostre projecte educatiu es construeix sobre la base de les relacions cooperatives, del treball cooperatiu i en xarxa entre tots els agents educatius amb total respecte a l’autonomia individual, en contraposició als sistemes que afavoreixen l’individualisme i la competitivitat.

Es Liceu parteix dels plantejaments de l’educació inclusiva, és a dir, aquella que cerca les millors formes de respondre a la diversitat de l’alumnat, sense exclusions, diversitat que té a veure amb les diferències de gènere, ètnia, cultura, procedència i capacitats presents a totes les aules.

Ens fem càrrec que en l’actualitat només té sentit pensar l’escola per a tots i totes, i parlar d’educació de qualitat per a tothom: assumim que tot l’alumnat pot tenir èxit en l’aprenentatge, que les dificultats que experimenten alguns alumnes no són un problema per als docents sinó una motivació per aprendre i reflexionar sobre la pràctica a l’aula. Es tracta de crear espais a tot l’alumnat per a la construcció de l’aprenentatge significatiu, profund i perdurable que ofereixi oportunitats de ser competent.

Es Liceu planteja la tasca educativa orientada a fer realitat la igualtat de gènere i l’actitud cooperadora entre homes i dones.

Assumim que és important crear xarxes de suport que arribin a tot els alumnes que ho requereixin i no només a aquells que tradicionalment s’han considerat sota el paraigües de l’educació especial.

L’educació inclusiva és un projecte a llarg termini que compromet al personal docent i no docent a reflexionar sobre la pròpia pràctica de manera compartida i a aprendre de la pròpia experiència.

Es Liceu es defineix com a escola plural i treballa per fomentar entre l’alumnat el respecte envers totes les ideologies i creences democràtiques. Defensam una escola que educa en els valors ètics, democràtics, sobre la base del respecte als drets humans.

Defensam la llibertat de pensament i de consciència i educam en la pluralitat i la convivència.

El català és la llengua d’aprenentatge i de comunicació a l’escola la qual cosa implica un ensenyament arrelat a l’entorn i dirigit cap a la integració de tots i totes en la cultura pròpia de l’illa, i dins l’entorn geogràfic, històric i cultural dels Països Catalans.

Es Liceu defensa el model constructivista de l’educació entès com a un procés d’aprenentatge en que:

l’alumnat és protagonista actiu

el professorat actua com a guia i suport

l’alumnat coopera amb els altres

l’adquisició de coneixements i de competències està lligada a la realitat de l’alumnat i les seves experiències prèvies i s’adapta als diferents ritmes i estils d’aprenentatge

Fomentam el coneixement de les tradicions, els costums i la cultura de l’entorn. Veu en la comunitat una font de recursos educatius per a l’aprenentatge; participa en projectes d’interès per la comunitat i interacciona amb altres agents educatius del territori.

Es Liceu promou la participació, el debat i el consens de tota la comunitat educativa.

Afavorim relacions que ajudin a les mares i als pares a adquirir un major compromís en l’educació dels seus fills i les seves filles i facilitam la seva participació i el seu interès en la vida escolar.

Es Liceu entén que en el món actual es dóna una relació destructiva entre les persones i el planeta com a conseqüència del tipus de progrés imposat. Per la qual cosa fomentam, des de l’educació, el desenvolupament d’éssers humans que desitgin sintonitzar el desenvolupament econòmic amb unes relacions harmonioses amb el planeta.

Es Liceu té cura que el centre escolar sigui una organització sostenible i per això incorpora, en les seves pràctiques, actuacions que incideixin de manera particular en la reducció del consum energètic i de l’aigua, en la disminució de residus, en la importància del reciclatge, la racionalització de l’ús de recursos naturals i fa extensible aquesta pràctica a les famílies ajudant a que l’alumnat extrapoli les experiències educatives tant escolars com familiars en la vida quotidiana.

Apostam per una escola oberta al món. Sensibilitzam a l’alumnat perquè estimin la seva terra, respectin altres indrets i cultures i estiguin en condicions de comunicar-se, cooperar amb totes les persones i desenvolupar-se en un món globalitzat.

Es Liceu treballa per tal que l’alumnat, en finalitzar l’escolaritat, sigui competent no sols en català, sinó també en castellà i en anglès ( la qual cosa no va en detriment de l’aprenentatge d’altres llengües estrangeres).

Es Liceu centra tot l’esforç de la gestió i de la intervenció educativa en la lluita compromesa per a la consecució de l’èxit escolar, social i laboral de tot l’alumnat sense distincions.

Assumim una pedagogia de l’èxit a partir de la qualitat de la relació que el professorat estableix amb l’alumnat i de la utilització dels recursos necessaris en cada moment. Una pedagogia de la confiança en les seves possibilitats d’aprenentatge i la lluita contra el fracàs escolar i l’exclusió educativa.

Es Liceu considera essencial la formació permanent del professorat i del personal d’administració i serveis per a la millora de l’escola.

Es Liceu es compromet amb la revitalització del protagonisme educatiu de l’escola com a eix vertebrador de la comunitat educativa i dóna suport a les accions de professionalització de la funció docent.

Treballam per a que els agents educatius assumeixin la necessitat de formar-se al llarg de tota la seva carrera professional amb la idea de caminar cap els plantejaments de l’escola com a organització que aprèn i impulsam la recerca i la innovació educativa.

La gestió educativa d’Es Liceu es basa en l’eficàcia, la transparència, la corresponsabilitat, l’autonomia, l’equitat, la proximitat, la immediatesa i el prestigi professional, per tal d’oferir un servei educatiu de qualitat i en procés de millora permanent.

Per altra banda, Es Liceu potencia els processos de lideratge i de direcció col·laborativa amb la finalitat de fomentar la implicació i la corresponsabilització de tots els professionals en la gestió de l’escola.

Es Liceu assumeix el repte d’integrar les aportacions de les TIC en els processos d’ensenyament i aprenentatge i d’ajudar a l’alumnat, en la seva feina quotidiana, a valorar, estructurar i fer un bon ús de la informació i dels coneixements que obté de les noves tecnologies i d’altres mitjans de comunicació de masses. Assumim la necessitat d’establir un pla d’alfabetització digital des de l’inici de l’escolaritat (tant per a l’alumnat, com per al professorat i altres agents educatius), mitjançant la dotació de recursos i d’infraestructures, i dels plans de formació necessaris. Fomentam l’ús del programari lliure.

Finalitat de l’educació

Com a conseqüència d’aquests trets d’identitat, la finalitat del projecte educatiu d’Es Liceu és oferir a l’alumnat una educació que:

  1. Els fomenti un esperit positivament crític, els capaciti per a interpretar la nostra societat i els motivi per a transformar-la.
  2. Els ajudi a adquirir la maduració suficient i la capacitat reflexiva per a cercar i decidir les formes de vida que fomentin el seu creixement personal a partir de l’autoestima i l’autoacceptació.
  3. Els faci entendre la llibertat no tan sols com un procés extern a la persona, sinó com una necessitat interior que implica autoexigències, responsabilitat i conseqüència amb les pròpies creences i eleccions.
  4. Els faci respectar i estimar profundament la Natura de la qual formen part, i a defensar-la; començant aquest respecte per les coses més properes i de l’entorn més immediat.
  5. Els desenvolupi les possibilitats i les potencialitats d’expressió i creació artístiques verbals i no verbals.
  6. Els faci estimar la pau i la no-violència com a valors inherents en el desenvolupament de les persones.
  7. Els faciliti les estratègies, els hàbits i els coneixements per accedir a la vida adulta amb èxit.
  8. Els faci coneixedors, defensors i transmissors del nostre patrimoni lingüístic i cultural.
  9. Els capaciti per relacionar-se igualitàriament amb totes les persones sense excepcions.