Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Hort

El nostre hort és un espai on els nins/es experimenten, manipulen, oloren . . .

L’hort és ecològic i està distribuït amb el sistema de parades en crestall, on hi ha diferents espais de famílies botàniques, distribució i rotacions per famílies . . .

El projecte és justifica perquè creiem que és necessari introduir nous elements i situacions d’aprenentatge a l’escola per tal de poder fer l’escola encara més atractiva a l’alumnat i a les famílies.

Amb l’hort escolar es pretén motivar i responsabilitzar als alumnes partint dels seus interessos fent servir eines suggestives i atraients, així com possibilitar-los el domini de tècniques instrumentals i estratègies que possibilitin una participació activa, crítica i creativa.

Els objectius didàctics del projecte amb els seus corresponents continguts es distribuiran al llarg del curs seguint tres cicles naturals: tardor, hivern i primavera i es desenvoluparan dintre de l’àrea de coneixement de l’entorn del currículum i dins el marc de medi ambient, tret identitari de l’escola.

L’hort escolar ecològic es basa en el profund respecte de la natura i els diversos ecosistemes, procurant un cultiu racional amb mitjans naturals que conservin les característiques del sòl, i l’enriqueixin any rere any, per aquest motiu farem servir adobs naturals, humus de plantes, fems d’animals…

En aquest projecte hi treballaran tota l’etapa d’infantil.

Cavam per preparar la terra per poder sembrar:

Sembram diferents plantes i llavors:

Regam perquè allò que sembram pugui crèixer:

És un gust veure com creixen les plantes:

Recollim:

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Conèixer els aspectes relacionats amb l’hort escolar, i la cura de plantes i animals de l’entorn (insectes, microorganismes,…)
 • Analitzar les diferents actuacions humanes i les seves conseqüències.
 • Aplicar els coneixements adquirits a la vida ordinària.
 • Saber fer anar les diferents eines i materials de l’hort.
 • Planificar l’activitat conjuntament.
 • Utilitzar les tècniques instrumentals, lectura, escriptura i càlcul, al conreu de l’hort.
 • Incloure els productes de l’hort dins de la dieta de cadascun.
 • Apreciar la importància de la feina agrícola
 • Valorar la importància de tenir cura d’animals i plantes.
 • Interessar-se pel medi ambient natural.

CONTINGUTS

 • Els adobs naturals.
 • El clima de cada estació de l’any.
 • Els vegetals i les seves parts.
 • Les tasques del conreu en les diferents estacions de l’any.
 • Les verdures, hortalisses i llegums que conreem i les seves propietats.
 • Les eines apropiades i els seus noms.
 • Observació de la formació de sòls fèrtils amb adobs naturals.
 • Diferenciació i anàlisi de sòls.
 • Ús de les eines de l’hort.
 • Planificació del treball en equip.
 • Utilització d’un major nombre de verdures i hortalisses en la dieta alimentària.
 • Formulació d’hipòtesis sobre cultius.
 • Creació i manteniment d’un compostador.
 • Elaboració de preparats ecològics pel control de plagues.
 • Preparació de plats de cuina elaborats amb els productes de l’hort.
 • Lectura relacionades amb els conreus, plantes i animals.
 • Valoració dels processos naturals de recuperació del sòl.
 • Estima i gaudiment de la Natura en les diferents estacions de l’any.
 • Hàbit de tenir cura de les verdures i hortalisses atenent al que necessiten segons l’estació de l’any.
 • Col·laboració en les tasques que l’hort requereix.
 • Sensibilització als alumnes de tenir cura de les plantes en general.
 • Solidaritat, cooperació i treball en equip.
 • Valoració de les tasques que es fan a un hort.
 • Responsabilitat amb la vida de les plantes i animals que estan al nostre entorn.

TEMPORALITZACIÓ I SEQÜENCIACIÓ

 • Trimestralment es farien aquestes activitats
 • Preparació de la terra.
 • Posta a punt del planter.
 • Plantar els diferents productes, segons el trimestre.
 • Control i manteniment de plagues.
 • Reg de les plantes.
 • Creació i manteniment del compostador .
 • Neteja de les zones plantades.

MATERIAL

 • Llavors i planters
 • Pala: eina que serveix per a fer solcs, recollir, traslladar o remoure la terra, sembrar, obrir forats i trasplantar.
 • Rascle o rampí: eina que serveix per a aplanar la terra, desfer petits terrossos o trencar la crosta superficial del terreny.
 • Cubs i safates: serveix per contenir i transportar terra, adob, la collita,…
 • Regadora: recipient que serveix per regar.
 • Mànega: tub flexible que serveix per regar.
 • Corda de jardiner: és una corda que es troba agafada per tots dos extrems per unes estaques, la qual facilita la creació de les fileres per al cultiu.
 • Compostera: lloc on es fa l’adob per la terra.

METODOLOGIA

Aquest projecte està basat en la metodologia de Gaspar Caballero de Segovia. Proposa obtenir hortalisses ecològiques en un mínim espai de terra, amb un mínim consum d’aigua i un mínim treball de sembra i manteniment.

AVALUACIÓ

Procés: L’avaluació estarà basada amb l’observació directa i un registre de dades durant tot el procés, i l’experiència dels alumnes.

Final: recollida dels nostres fruits i activitats relacionades.

Aquesta activitat es du a terme un cop per setmana amb 12.13 alumnes, mentre uns fan hort, els altres aprofiten per fer feina dins l’aula amb un grup reduït d’alumnes amb el seu tutor.

El compostatge

El compostatge és un procés natural i accelerat de descomposició de la matèria orgànica per descomponedors com bacteris i fongs i petits animals que transformen les restes orgàniques en compost.

El compost és un adob orgànic amb un gran poder fertilitzant per a la terra. Adobar la terra amb compost significa tancar el cicle de la matèria orgànica. El compost nodrirà la terra amb elements molt beneficiosos per als conreus, les plantes ens alimentaran a nosaltres i les restes orgàniques que produïm serviran de nou per fer compost i així donar continuïtat al cicle de la matèria orgànica. Millora el sòl i evitar l’erosió, és un factor clau en el cultiu ecològic.

Procés de compostatge

Els microorganismes que actuen en el compostatge són éssers vius que necessiten certes condicions de temperatura, humitat, ventilació i matèria orgànica per un bon desenvolupament.